Skip To Main Content

Educació Primària

A l’etapa d’Educació Primària treballem un conjunt d’hàbits que afavoreixen la consolidació de valors de caràcter individual, tals com l’autonomia, l’esperit crític, la iniciativa, la responsabilitat i l’autoregulació; també valors de caràcter col·lectiu com la cooperació, la solidaritat, el respecte i la tolerància, conjuntament amb valors procedimentals com el diàleg, la disposició per a la resolució de conflictes i la presa de decisions i accions conjuntes. Agora Barcelona International School és centre sol·licitant del Programa de l'Escola Primària (PEP) del Batxillerat Internacional® (IB)

El nostre enfocament

A Educació Primària, aprofitem la base adquirida a Educació Infantil i consolidem una educació íntegra per a les etapes posteriors. Aquesta etapa del currículum es fonamenta amb:

  • El desenvolupament integral de l’alumne, per afavorir la seva independència i assumir la responsabilitat del seu propi aprene.
  • Afavorir una acció tutorial personalitzada amb el doble objectiu de crear un entorn segur per l’alumne i mantenir una comunicació fluïda amb la família a través de diferents canals.
  • Desenvolupar estratègies de treball i utilitzar eines de resolució davant situacions comuns a l’aula i a la seva vida quotidiana.
  • Promoure i provocar situacions reals per a l’ús de les tres llengües vehiculars del centre: anglès, català i castellà. El projecte lingüístic es complementa amb l’estudi del xinès mandarí i del francès o alemany a 6è de Primària.
  • Fomentar la creativitat a través de l’art, a través de projectes relacionats amb diferents estils pictòrics i la música, ja que som una escola vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona i amb conveni amb l’Escolania de Montserrat.
  • Estimular la pràctica de l’exercici físic per millorar les nostres habilitats motores i treballar una educació en valors, aprofitant la nostra ubicació privilegiada i les magnífiques instal·lacions del nostre “Sport Centre”.