Skip To Main Content

Educació Secundària

L’objectiu més important d’aquesta etapa d’Educació Secundària és facilitar a tots els nostres alumnes els recursos necessaris per adquirir un esperit crític, analític i racional que els permeti participar de manera activa i eficient a la societat a la qual vivim. Volem que siguin persones completes i competents. La nostra metodologia de treball els permet adquirir uns bons hàbits de treball i estudi, amb autodisciplina, tenacitat i constància. La comunicació, tant oral com escrita, es fomenta a cadascuna de les matèries amb la finalitat de realitzar desenvolupaments lògics, coherents i argumentats sobre qualsevol dels temes treballats. Apostem per una escola reflexiva i activa. La responsabilitat i l’autocontrol són instruments imprescindibles per al bon desenvolupament personal de cadascun dels nostres alumnes. Creiem en una metodologia creativa i participativa, de manera que cada alumne sigui el protagonista del seu propi progrés, trobi el seu camí i pugui aconseguir vivències d’èxit.

Currículum de Secundària

Els trets més característics de l’etapa d’Educació Secundària són:

  • El trilingüisme: cada matèria es desenvolupa en una llengua vehicular pròpia (anglès, català o castellà). A més, tots els alumnes estudien una segona llengua estrangera (alemany o francès).
  • El treball diari de les capacitats, competències i intel·ligències múltiples.
  • Les programacions multidisciplinàries i adequades a la realitat social que ens envolta.
  • L’experimentació directa i activa en grups reduïts.
  • L’aprenentatge cooperatiu en equip, per parelles i individual.
  • Una educació personalitzada, a través d’una acció tutorial continua i individualitzada.

Els nostres alumnes accedeixen a títols i exàmens amb reconeixement oficial per part de University of Cambridge, Alliance Française, Deutsche Akademie i l’Institut Hang Ban (Youth Chinese Test), que certifiquen el seguiment i la consecució dels objectius previstos als diferents programes lingüístics.

Abans d’acabar 3r d’ESO, i amb l’ajuda i guia personalitzada dels especialistes, els tutors i els resultats de les avaluacions fetes a través del Departament d’Orientació Psicopedagògica, l’alumne podrà escollir l’itinerari que l’encamini cap al Batxillerat i els futurs estudis universitaris.